Phitsanulok

คณะผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อ : นาย พิพัฒน์ เอกภาพันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน : 0 5524 6336, 0 5525 2012 มท. 20411

ชื่อ : นาย ชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน : 0 5525 1146 มท. 20414

ชื่อ : นาย ไพบูลย์ ณะบุตรจอม

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน : 0 5525 8651 มท. 20412

ชื่อ : นาย เกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน

ตำแหน่ง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน : 0 5525 8559 มท. 20413