Phitsanulok

คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน จังหวัดพิษณุโลก

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงการคลัง

กรมการขนส่งทางบก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา